Primer premio APROEMA

Obxectivos de Calidade Acústica

Non todos os territorios presentan a mesma sensibilidade á contaminación por ruído e, por iso, non se pode aplicar un criterio homoxéneo aos obxectivos de calidade acústica que se fixen para a cada un deles.

Así, unha zona hospitalaria ou residencial, debería estar máis protexida fronte á contaminación acústica que outra na que se desenvolven actividades industriais ou de lecer, pois son os espazos habitados con carácter permanente, aqueles en os que reside poboación sensible, nos que se realiza o necesario descanso nocturno, os que presentan unha maior sensibilidade ao ruído, fronte a outros ocupados con carácter ocasional ou circunstancial.

A Lei do Ruído, clasifica os diferentes sectores do territorio en Áreas Acústicas, en atención ao uso predominante do chan. Os principais sectores que prevé son os seguintes:

a) Sectores do territorio con predominio de chan de uso residencial.

b) Sectores do territorio con predominio de chan de uso industrial.

c) Sectores do territorio con predominio de chan de uso recreativo e de espectáculos.

d) Sectores do territorio con predominio de chan de uso terciario distinto do contemplado no parágrafo anterior.

e) Sectores do territorio con predominio de chan de uso sanitario, docente e cultural que requira de especial protección contra a contaminación acústica.

f) Sectores do territorio afectados a sistemas xerais de infraestruturas de transporte, ou outros equipamentos públicos que os reclamen.

g) Espazos naturais que requiran unha especial protección contra a contaminación acústica.

Para cada un deses sectores fíxanse uns obxectivos de calidade acústica diferentes:

Obxectivos de Calidade Acústica

Onde:

  • Ld é o nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado no período día.
  • Le é o nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado no período tarde.
  • Ln é o nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado no período noite.

É función dos Mapas de Ruído e dos Plans de Acción coñecer o grao de cumprimento deses obxectivos de calidade acústica no territorio e ofrecer as medidas necesarias para o seu cumprimento.

 

Calidade do aire
BOA

+ info

Índice de Calidade do Aire horario actualizado o 25/07/24 ás 03:00 h. (dato temporal)

Emisións Radioeléctricas
A intensidade de campo media de onte foi:
E = 0.590 V/m

+ info

Ruidos
Consulte os niveis de ruido en tempo real dende eiquí
Meteoroloxía
Últimas observacións:
T.Máx T. Mín D. Vento
18 °C17 °CNord\E9s

+ info