Primer premio APROEMA

MARCO LEXISLATIVO

Unión Europea

A Unión Europea iniciou na década dos 90 un importante proceso de desenvolvemento lexislativo enfocado á mellora da calidade do aire do seu territorio. Entre as normas máis relevantes que se foron publicando pódense mencionar:

Directiva 96/62/CE do Consello, de 27 de setembro de 1996, sobre avaliación e xestión da calidade do aire ambiente (Directiva Marco).

Directiva 1999/30/CE do Consello, de 22 de abril de 1999, relativa aos valores límite de dióxido de xofre, dióxido de nitróxeno e óxidos de nitróxeno, partículas e chumbo no aire ambiente (Primeira Directiva Filla).

Directiva 2000/69/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 16 de novembro de 2000, sobre os valores límite para o benceno e o monóxido de carbono no aire ambiente (Segunda Directiva Filla).

Directiva 2002/3/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de febreiro de 2002, relativa ao ozono no aire ambiente (Terceira Directiva Filla).

Directiva 2004/107/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 15 de decembro de 2004, relativa ao arsénico, o cadmio, o mercurio, o níquel e os hidrocarburos aromáticos policíclicos no aire ambiente (Cuarta Directiva Filla).

Directiva 2008/50/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de maio de 2008, relativa á calidade do aire ambiente e a unha atmosfera máis limpa en Europa.

A Directiva 96/62/CE supuxo un cambio importante na avaliación e xestión da calidade do aire ambiente. A súa publicación proporcionou un marco comunitario para as medidas nacionais, rexionais e locais destinadas a manter unha boa calidade do aire ambiente -ou para mellorala en caso necesario- establecendo os contaminantes a vixiar, os sistemas para realizar as medicións, e a obrigación de designar autoridades responsables de asegurar a calidade do aire e de informar ao público.

A partir dela foron xurdindo posteriormente as denominadas "Directivas Fillas", nas que se fixaban os límites dos distintos contaminantes a considerar.

En xuño de 2008, no marco da Estratexia sobre a contaminación atmosférica, a UE publicou a Directiva 2008/50/CE relativa á calidade do aire ambiente e a unha atmosfera máis limpa en Europa a cal veu a modificar o anterior marco *regulatorio comunitario, substituíndo a Directiva Marco e as tres primeiras Directivas Fillas, e introducindo regulacións para novos contaminantes, como as partículas de tamaño inferior a 2,5 micrómetros, e novos requisitos en canto á avaliación e a xestión da calidade do aire ambiente.

España

España foi incorporando ao seu ordenamento xurídico as Directivas comunitarias de calidade do aire a partir da base legal que constituía a Lei 38/1972, de 22 de decembro, de protección do Ambiente Atmosférico, desenvolvida polo Decreto 833/1975, de 6 de febreiro, mediante as seguintes normas:

Real Decreto 1073/2002, de 18 de outubro, sobre avaliación e xestión da calidade do aire ambiente en relación co dióxido de xofre, dióxido de nitróxeno, óxidos de nitróxeno, partículas, chumbo, benceno e monóxido de carbono, que transpón as Directivas 96/62/CE; 1999/30/CE e 2000/69/CE.

Real Decreto 1796/2003, de 26 de decembro, relativo ao ozono no aire ambiente, que transpón a Directiva 2002/3/CE.

Real Decreto 812/2007, de 22 de xuño, sobre avaliación e xestión da calidade do aire ambiente en relación co arsénico, o cadmio, o mercurio, o níquel e os hidrocarburos aromáticos policíclicos, que transpón a Directiva 2004/107/CE.

A antiga Lei 38/1972, de 22 de decembro, de Protección do Ambiente Atmosférico foi substituída pola Lei 34/2007, de 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera, a cal achega a nova base legal para os desenvolvementos relacionados coa avaliación e a xestión da calidade do aire en España. Esta Lei, cuxo fin último é que se alcancen uns niveis óptimos de calidade do aire para evitar, previr ou reducir riscos ou efectos negativos sobre a saúde humana, o medio ambiente e demais bens de calquera natureza, habilita ao goberno a definir e establecer os obxectivos de calidade do aire e os requisitos mínimos dos sistemas de avaliación da calidade do aire. Igualmente, serve de marco regulador para a elaboración dos plans nacionais, autonómicos e locais para a mellora da calidade do aire.

En consonancia coa nova lexislación comunitaria (Directiva 2008/50/CE), e en aras a simplificar a normativa nacional referente á calidade do aire, en xaneiro de 2011 foi publicado o Real Decreto 102/2011, de 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire. Este Real Decreto substitúe aos Reales Decretos 1073/2002, 1796/2003 e 812/2007, e derroga o antigo Decreto 833/1975 en todas as disposicións que teñen que ver coa avaliación e a xestión da calidade do aire, incluíndo disposicións sobre avaliación e xestión da calidade do aire que afectan a todas as sustancias contaminantes obxecto de regulación.

Galicia

A Xunta publicou no ano 2002 a Lei 8/2002, do 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de Galicia, cuyo fin primordial es cuxo fin primordial é "evitar a contaminación atmosférica producida polo home, directa ou indirectamente, mediante a introdución na atmosfera de contaminantes que, por se mesmos ou como consecuencia da súa transformación, poidan inducir efectos nocivos, prexudiciais ou molestos sobre a saúde humana, os ecosistemas e hábitats implantados en chans ou augas, a paisaxe, os recursos naturais, os materiais, incluíndo o patrimonio histórico, o clima ou a propia calidade físico-química do aire".

Esta Lei afecta de forma reseñable ás cidades, entre elas A Coruña, na medida que establece, no seu artigo 8, a obrigatoriedade de realizar medicións de calidade do aire nas aglomeracións de Galicia, definidas estas como "a área cunha concentración de poboación superior a 50.000 habitantes ou cando, sendo igual ou inferior a esa cifra, ten unha densidade de habitantes por quilómetro cadrado que xustifique a avaliación e o control da calidade do aire ambiente".

Así mesmo, no artigo 38, apartado d), establécese que lle corresponde aos municipios "implantar e xestionar as estacións de vixilancia da calidade do aire, precisas conforme ao establecido nesta Lei, nos núcleos urbanos do termo municipal".

Calidade do aire
ADMISIBLE

+ info

->recomendacións

Índice de Calidade do Aire horario actualizado o 02/03/24 ás 04:00 h. (dato temporal)

Emisións Radioeléctricas
A intensidade de campo media de onte foi:
E = 0.570 V/m

+ info

Ruidos
Consulte os niveis de ruido en tempo real dende eiquí
Meteoroloxía
Últimas observacións:
T.Máx T. Mín D. Vento
10 °C10 °CSuroeste

+ info